Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Urzędu Miasta Opola - OŚR.100.2016.KWS - odwodnienie ul.Klimasa w m. Tarnów Opolski

OŚR.6341.100.2016.KWS                                                                                                                                                                        Opole, dnia 26.07.2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016. 23 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż wszczęte zostało postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Romualda Maciantowicza, (bez numeru) z dnia 29.06.2016 r., przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 nr
ZO-7107-123/16 z dnia 07.07.2016 r. (data wpływu do tut. Organu 15.07.2016 r. i daty uzupełnień: 22.07.2016 r. oraz 25.07.2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
 1. zbiornika rozsączająco-retencyjnego w km 16+348 drogi powiatowej nr 1712 O;

Tabela 1. Parametry oraz lokalizacja zbiornika rozsączająco-retencyjnego

Lp.

Rodzaj urządzenia wodnego

Liczba skrzynek [szt.]

Wymiary [mm]

Rzędna terenu              

[ m n.p.m.]

Rzędna posadowienia zbiornika               [ m n.p.m.]

Współrzędne geograficzne

Szerokość geograficzna

N

Długość
geograficzna

E

1.

Zbiornik rozsączająco-retencyjny w km 16+348 DP 1712 O

14

1200x600x300

177,35

175,60

początek

50°34’41,94”

18°04’57,71”

koniec

50°34’42,19”

18°04’57,72”

 

 

 1. wylotu kanalizacji deszczowej W do projektowanego zbiornika rozsączająco-retencyjnego w km 16+348 drogi powiatowej nr 1712 O;

 

Tabela 2. Parametry oraz lokalizacja wylotu wód opadowych i roztopowych

Lp.

Rodzaj urządzenia wodnego

Rzędna terenu               [ m n.p.m.]

Rzędna dna wylotu               [ m n.p.m.]

Współrzędne geograficzne

Szerokość geograficzna

N

Długość
geograficzna

E

1.

wylot W DN 150 mm w km 16+348
DP 1712 O

177,35

176,00

50°34’41,94”

18°04’57,71”

 
 • zasięg oddziaływania i wykonania urządzeń wodnych:
 • działka nr 1601/195, k.m. 4, Tarnów Opolski – właściciel: Skarb Państwa.

 

 1. Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z obszaru drogi powiatowej klasy Z nr 1712 O – ul. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski, na poniżej podanych warunkach:
 • ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do ziemi wynieść mogą, jak w tabeli;

Tabela 3. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot:

 

 

 

 

Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=10,3 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=100% i przy natężeniu deszczu miarodajnego 103,8 dm³/s·ha)

Lp.

Nr wylotu kanału deszczowego

Powierzchnia                     zlewni [ha]

Powierzchnia                     zlewni zredukowanej [ha]

Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h]

Średni dobowy
 zrzut [m³/d]

Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ]

1.

wylot W DN 150 mm w km 16+348 DP 1712 O

0,077

0,047

3,0

2,5

408,1

 
 • zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:
 • działka nr 1601/195, k.m. 4, Tarnów Opolski – właściciel: Skarb Państwa.
Metryczka
 • wytworzono:
  26-07-2016
  przez: Prezydent Miasta Opola
 • opublikowano:
  26-07-2016 12:24
  przez: Beata Szczęsny
 • zmodyfikowano:
  26-07-2016 12:31
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Prezydent Miasta Opola
  odwiedzin: 914
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl