Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.156.2016.ZW - most na rz. Rosa Antoniów

Opole 2016-11-16

OŚ.6341.156.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Adama Stempniewicza Prezesa Zarządu FASYS MOSTY Sp. z o.o. 50-348 Wrocław ul. Sienkiewicza 100/2, działającego w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dyrektora ZDW w Opolu Mirosława Sokołowskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w ramach zadania pn: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów” tj.

 

 1. Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego mostu w km 1+027 rzeki Rosa
  (DW 463 km drogi 14+774)
  polegającej na częściowej rozbiórce obiektu, wzmocnieniu go płaszczem żelbetowym po dokonaniu odkrywki stref zaplecznych oraz zabezpieczeniu istniejącego posadowienia i wykonaniu poszerzenia konstrukcji mostu wraz z odtworzeniem jego formy architektonicznej, tak aby po przebudowie posiadał on poniższe parametry:
 • klasa obciążenia                                                 A
 • kąt skrzyżowania z rzeką                                   90°,
 • światło poz. (na poz. zw. wody miarodajnej)    5,84 m,
 • światło pionowe (max.)                                      2,27 m,
 • szerokość całkowita                                            12,46 m (dotychczas 10,05 m),
 • rzędna nawierzchni jezdni                                 179,07 m npm,
 • rzędna spodu obiektu w kluczu łuku                  178,28 m npm,
 • rzędna umocnień dna w osi rzeki na wlocie      176,00 m npm,
 • rzędna umocnień dna w osi rzeki na wylocie    175,97 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji mostu:

                        N: 50o 42’ 24,9580”   E: 18o 12’ 15,0117”

 

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do przebudowy urządzeń wodnych – mostu na rzece Rosa w km 1+027 (DW 463 km drogi 14+774):

- działka nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 1. Wykonanie wylotu W1 wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Rosa
  w km 1+035
  , na działce  nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek, wykonanego w formie prefabrykowanego korytka betowego połączonego z płytami betonowymi układanymi na skarpie koryta o poniższych parametrach:
  • rzędna dna wylotu: 176,77 m npm,
  • rzędna dna rzeki w rejonie wylotu: 175,98 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W1        N: 50o 42’ 25,0224”   E: 18o 12’ 15,5300”

 

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W1 na prawym brzegu rzeki Rosa w km 1+035 oraz szczególnego korzystania z wód:

 • działka nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Opolu.

 

 1. Wykonanie wylotu W2 wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Rosa
  w km 1+035
  , na działce  nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek, wykonanego w formie prefabrykowanego korytka betowego połączonego z płytami betonowymi układanymi na skarpie koryta o poniższych parametrach:
  • rzędna dna wylotu: 176,77 m npm,
  • rzędna dna rzeki w rejonie wylotu: 175,98 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W2        N: 50o 42’ 24,8107”   E: 18o 12’ 15,4110”

 

Stan prawny nieruchomości

w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W2 na lewym brzegu rzeki Rosa w km 1+035 oraz szczególnego korzystania z wód:

działka nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 1. Wykonanie wylotu W3 wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, do lewostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego w km 1+100, na działce  nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek, wykonanego w formie prefabrykowanego korytka betowego o poniższych parametrach:
  • rzędna dna wylotu: 176,10 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W3        N: 50o 42’ 24,5622”   E: 18o 12’ 14,4059”

 

Stan prawny nieruchomości

 • w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W3: 

działka nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu,

 • w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód za pomocą wylotu W3 tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, do lewostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego w km 1+100:

działka nr 411/143 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek własność: Skarb Państwa w trwałym zarządzie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 1. Wykonanie wylotu W4 wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, do prawostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego w km 1+100, na działce  nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów, wykonanego w formie prefabrykowanego korytka betowego o poniższych parametrach:
  • rzędna dna wylotu: 176,50 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W4        N: 50o 42’ 25,3931”   E: 18o 12’ 14,6994”

 

Stan prawny nieruchomości

 • w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W4: 

działka nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu,

 • w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód za pomocą wylotu W4 tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi wojewódzkiej DW 463, do prawostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego w km 1+100:

działka nr 410/143 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek własność: Skarb Państwa w trwałym zarządzie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:
  1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, zebranych
   z przebudowywanych powierzchni mostu j.w. za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych obiektu w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych, za pośrednictwem wylotu W1, zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Rosa w km 1+035, na działce  nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qsmax= 0,887 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 135,06 l/s*ha

Qmaxh= 3,19 m3/h,

Qśrd= 0,117 m3/d,

Qmax.roczne = 47,96 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita Fc= 0,0073 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchnia chodników z kostki betonowej),
 • zredukowana Fc= 0,0066 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchni chodników z kostki betonowej).

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
 • węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,
 • ścieki nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.

 

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • wylot ścieków W1 w km 1+035 rzeki Rosa zlokalizowany na prawym brzegu rzeki, na dz. nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek
  1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, zebranych
   z przebudowywanych powierzchni mostu j.w. za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych obiektu w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych, za pośrednictwem wylotu W2, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Rosa w km 1+035, na działce 
   nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qsmax= 0,887 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 135,06 l/s*ha

Qmaxh= 3,19 m3/h,

Qśrd= 0,117 m3/d,

Qmax.roczne = 47,96 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita Fc= 0,0073 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchnia chodników z kostki betonowej),
 • zredukowana Fc= 0,0066 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchni chodników z kostki betonowej).

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
 • węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,
 • ścieki nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.

 

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • wylot ścieków W2 w km 1+035 rzeki Rosa zlokalizowany na lewym brzegu rzeki, na dz. nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, zebranych
  z przebudowywanych powierzchni mostu j.w. za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych obiektu w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych, za pośrednictwem wylotu W3, do lewostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego
  w km 1+100, zlokalizowanego na działce  nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qsmax= 0,887 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 135,06 l/s*ha

Qmaxh= 3,19 m3/h,

Qśrd= 0,117 m3/d,

Qmax.roczne = 47,96 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita Fc= 0,0073 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchnia chodników z kostki betonowej),
 • zredukowana Fc= 0,0066 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchni chodników z kostki betonowej).

 

 

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
 • węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,
 • ścieki nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.

 

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • wylot ścieków W3 w km 1+100 lewostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego w km 1+100, na dz. nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, zebranych
  z przebudowywanych powierzchni mostu j.w. za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych obiektu w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych, za pośrednictwem wylotu W4, do prawostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego
  w km 1+100, zlokalizowanego na działce  nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qsmax= 0,887 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 135,06 l/s*ha

Qmaxh= 3,19 m3/h,

Qśrd= 0,117 m3/d,

Qmax.roczne = 47,96 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita Fc= 0,0073 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchnia chodników z kostki betonowej),
 • zredukowana Fc= 0,0066 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i powierzchni chodników z kostki betonowej).

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
 • węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,
 • ścieki nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.

 

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • wylot ścieków W4 w km 1+100 prawostronnego rowu opaskowego obwałowania cofkowego w km 1+100, na dz. nr 277/144 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  16-11-2016 15:35
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1118
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl