Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Edukacja prawna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco informują petentów o obowiązujących przepisach prawa. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przybliżają rodzinom zastępczym  i usamodzielnianym wychowankom  informacje z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą:

  • małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek  alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało  potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację. Po pozytywnej ocenie kandydata Centrum kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez PCPR.

Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników PCPR, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatora jest udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu ich zadań. Rodziny zastępcze mają również możliwość skorzystania z  pomocy psychologa i pedagoga.

Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z wieloma obowiązkami oraz trudnościami. Jednocześnie jest to satysfakcjonująca misja, gdyż często dopiero w rodzinie zastępczej dzieci uczą się co to znaczy być kochanym i otoczonym opieką.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu dokłada wszelkich starań by wspierać kandydatów oraz rodziny zastępcze w ich pracy wychowawczej, gdyż nie ma nic ważniejszego niż szczęście dziecka. 

Wszelkie szczegółowe informację dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole oraz pod numerem telefonu 77 44 20 504

PDFCo można załatwić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (219,01KB)
DOCXWarunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą (13,99KB)
DOCProcedura dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w Powiecie Opolskim (82,00KB)