Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2016 roku

W 2016 r. przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych w zakresie:

 1. W dniach od 04 – 05 lutego 2016 r., 08 – 12 lutego 2016 r., 16, 18, 29 lutego 2016 r. Wojewódzka Inspekcja  Geodezyjna i Kartograficzna w Opolu przeprowadziła kontrolę problemową dotyczącą działania Starosty Opolskiego  jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kontrolujący ocenili działania Starosty Opolskiego  jako organu administracji geodezyjnej  i kartograficznej pozytywnie z nieprawidłowościami.

W dniu 20 października 2016 r. kontrolujący wydali zalecenia pokontrolne dotyczące między innymi:

 • przyjmowania  prawidłowo sporządzonych dokumentów zawiadomień wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • zachowania ustawowych terminów na uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac, 
 • dokumentowania faktu odbioru  przez wykonawcę prac protokołów  weryfikacji,
 • zwiększenia nadzoru nad weryfikacją  zbiorów danych,
 • aktualizacji baz  danych,
 • dokładności  w wykonywaniu zadań związanych  z ewidencją gruntów i budynków.

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. skierowanym do Wojewody Opolskiego przekazano informację o realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

 1. W dniach od 11 do 20 maja 2016 r. Opolski Urząd Wojewódzki – Oddział Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji  przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji  udzielonej w 2015 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa  boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Tułowicach wraz z zagospodarowanie terenu w ramach Rewitalizacji techniczno – przyrodniczej części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

 

 1. W dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu w Wydziale Budownictwa przeprowadzona została przez  Opolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola dotycząca realizacji obowiązku przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę,  kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz współpraca  administracji architektoniczno – budowlanej z organami nadzoru budowlanego.Kontrolujący ocenili wykonywanie zadań przez wydział pozytywnie  z  nieprawidłowościami.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

 • przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę,  kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • współpracy  administracji architektoniczno – budowlanej z organami nadzoru budowlanego.

Pismem z dnia 9 listopada 2017 r. poinformowano  Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu  o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Udzielenia pozwoleń na budowę jednakże  stwierdzone w nich odstępstwa miały charakter wyłącznie formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej jednostki zarówno  w aspekcie finansowym jak i wykonywania zadań.

Natomiast uchybienia dotyczyły realizacji zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 1. W okresie  od 12 sierpnia do 14 października  2016 Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu  przeprowadził  kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie subwencji oświatowej w tym  wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę ich naliczania na rok 2013.

Wydano zalecenia, w których kontrolujący zwrócili uwagę na  przestrzeganie przepisów  w zakresie subwencji oświatowej w części  związanej z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania jej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

 

 1. W dniach  od 28 do  29 września 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadził  kontrolę wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Powiatowi Opolskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Kontrolujący stwierdzili, iż realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem   o  dofinansowanie i zawartą umową. Kontrolujący pozytywnie ocenili realizację projektu i nie wnieśli żadnych uwag.