Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 1579/17
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 15 listopada 201
7
w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017 r. poz. 1868) oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1. Projekt Uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognoza łącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do   niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa

2. Leonarda Płoszaj

3. Krzysztof Wysdak

4. Rudolf Mohlek

5. Sybilla Stelmach

ZIPProjekt uchwały budzetowej na 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.zip
ZIPProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2017
  przez: Elżbieta Bartnicka
 • opublikowano:
  16-11-2017 12:51
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  16-11-2017 13:02
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 851
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl