Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2017 roku

         W 2017 r. przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne w zakresie:

1.   W dniach od  10 do 15 marca 2017 r. z upoważnienia Wojewody Opolskiego  została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie uproszczonym dotycząca realizacji zadań nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontrolujący  pozytywnie ocenili realizację zadań nieodpłatnej pomocy prawnej wskazując jednocześnie na pojedyncze uchybienia  o charakterze formalnym nie mające wpływu na efektywność kontrolowanego zadania. Zalecono podjęcie działań mających na celu  rozpowszechnienia w większym zakresie informacji o lokalizacji punktów, harmonogramie działań  i zasadach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontrolujący  pozytywnie ocenili realizację zadań nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. skierowanym do Wojewody Opolskiego przekazano informację o realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. W dniach od  5 kwietnia do 31 lipca 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Kontrolujący  pozytywnie ocenili realizację zadań nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Zalecenia pokontrolne dotyczyły uwzględnienia w projektach indywidualnych umów   w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych z adwokatami,  zapisów dotyczących  zasad zapewnienia zastępstw zgodnie z regułami ustalonymi przez Naczelną Radę Adwokacką oraz wzmocnienia  nadzoru nad realizacją przez adwokatów i radców prawnych zobowiązań wynikających z zawartych umów w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prawidłowego dokumentowania udzielonych porad.

Pismem z dnia 19 września 2017 r. skierowanym do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Opolu  przekazano informację o realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

3.     W dniach od 18 lipca  do 02 października 2017 r. r. została przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkowej  w Opolu  kontrola kompleksowa dotycząca gospodarki finansowej Powiatu Opolskiego za 2016 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2015 i 2017. Wskazane przez kontrolujących  nieprawidłowości dotyczyły one między innymi:

- sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zawierających  wszystkie wymagane informacje, o których mowa w  art. 35   ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.),

 - wzmocnienia  nadzoru w zakresie naliczania wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru,

 - zapewnienia prawidłowej kontroli merytorycznej  w zakresie stwierdzenia faktycznego wykonania zleconych usług,

 - wzmocnienia nadzoru  w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Pismem z dnia 3  i 23 stycznia 2018 r. poinformowani Regionalną Izbę Kontroli w Opolu  o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

4. W dniach 23 i 24 listopada 2017 r. Opolski Inspektor Transportu Drogowego w ramach sprawowanego nadzoru nad Wydziałem   Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu przeprowadził kontrolę planową w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw. Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie.