Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku - II

Uchwała nr 1999/18

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych

 spółkom wodnym w 2018 roku

Na podstawie art. 443 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 z późn. zm.), § 3 Uchwały nr XL/292/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.Urzęd.Woj.Opolskiego z 2018 r, poz. 1731), Uchwały nr XXXV/253/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 249), oraz Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XXXVII/275/18 z dnia 15 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. (Dz.Urzęd.Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 803) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym na  bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatopolski.pl, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego

  1. Henryk Lakwa
  2. Leonarda Płoszaj
  3. Krzysztof Wysdak
  4. Sybilla Stelmach
  5. Rudolf Mohlek

PDFUchwała nr 1999/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 1999/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2018 r. - ogłoszenie.pdf
DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 1999/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. - wniosek.doc