Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok

Uchwała Nr 2202/18
Zarządu Powiatu Opolskiego  
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust l i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) Zarząd Powiatu
Opolskiego uchwala, co następuje :


§ 1


Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognozą
łącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wysdak
4. Rudolf Mohlek

 

ZIPProjekt uchwały budżetowej na 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.zip

ZIPProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2018
  przez: Elżbieta Bartnicka
 • opublikowano:
  19-11-2018 14:06
  przez: Patrycja Jachnicka-Rus
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 444
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl