Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2018 roku

W 2018 r. przeprowadzono 6 kontroli zewnętrznych w zakresie:

 1. W dniu 15 marca 2018 r. przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie
  o powszechnym obowiązku obrony RP i w rozporządzeniu  o kwalifikacji wojskowej – kontrolujący Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.Kontrolujący stwierdzili, iż przygotowania lokali oraz odpowiedniej ilości osób do przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu są prawidłowe. Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu
  w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 1. W dniach od 23 lipca 2018 r.  do 14 sierpnia 2018r. została przeprowadzona  przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu  kontrola obejmująca zagadnienia dotyczące prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,  do których pobierania zobowiązane  jest Starostwo Powiatowe w Opolu w okresie 2014- 2016, szczególnie
  w kwestii:
 • ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  
  W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nie stwierdził nieprawidłowości. W związku z tym protokół nie zawierał zaleceń pokontrolnych.
 1. W dniu 6 sierpnia 2018 r. Archiwum Państwowe w Opolu przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w zakresie  stosowania  przepisów archiwalnych w kwestii przechowywania  akt i bezpieczeństwa pracowników.
  W toku kontroli zobowiązano archiwistę do przekazania dokumentacji po Urzędzie Rejonowym  w Opolu oraz przesłania czwartych egz. spisów zdawczo – odbiorczych do Archiwum Państwowego w Opolu.  Zalecono również zmianę warunków lokalowych Archiwum. O wykonaniu powyższych zaleceń poinformowano Archiwum Państwowe w Opolu.
 1. W dniu  3 października 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament   Koordynacji Programów Operacyjnych przeprowadził  kontrolę planową   w zakresie realizacji projektu pn. „4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Kontrolujący stwierdzili, iż realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową. Nie stwierdzono  uchybień.
 1. W dniach od dnia 8 października do 30 listopada 2016 r.  Wojewoda Opolski - Wojewódzka Inspekcja  Geodezyjna i Kartograficzna w Opolu przeprowadziła kontrolę problemową dotyczącą działania Starosty Opolskiego  jako organu administracji geodezyjnej      
  i kartograficznej w zakresie procesów modernizacji  ewidencji gruntów, procesów bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego oraz stanu utworzenia baz danych. W projekcie wystąpienia pokontrolnego kontrolujący ocenili działania Starosty Opolskiego  jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej pozytywnie z nieprawidłowościami.
  W chwili obecnej oczekujemy końcowej oceny i  końcowego protokołu  kontroli.
 1. W dniach od  20 listopada do 14 grudnia  2018 r. z upoważnienia Wojewody Opolskiego  została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie uproszczonym dotycząca realizacji zadań nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrolujący  w protokole z dnia 19 grudnia 2018 r. wskazali, by bardziej czytelnie i spójnie  sporządzać ogłoszenia o otwartych konkursach ofert zgodnie z ustawą
  o działalności pożytku publicznego oraz rzetelniej sporządzać harmonogramy współprac, o zgodnie z  cyt.  ustawą. Kontrolujący  pozytywnie ocenili realizację zadań nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Pismem z dnia 7 stycznia 2019  r. przekazano informację o realizacji zaleceń pokontrolnych.