Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-02-26.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-09-26.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Część informacji jako skany w formacie PDF.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Jacek Wrzeciono, jwrzeciono@powiatopolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 54 15 171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-068 Opole, 1 Maja 29
Tel.: +48775415101
Faks: +48775415103
E-mail:
Strona internetowa: powiatopolski.pl

Dostępność architektoniczna

 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Opolu

znajdują się w 3 budynkach.

 

Opole, ul. 1 Maja 29

 

Sekretariat: Starosty Opolskiego, Wicestarosty Opolskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Opolskiego

 

Sekretarz Powiatu Opolskiego

Skarbnik Powiatu Opolskiego

Rzecznik Prasowy Starosty Opolskiego

Rzecznik Praw Konsumenta

Zespół Radców Prawnych

Biuro Rady Powiatu Opolskiego

 

WYDZIAŁY

Administracyjno-Gospodarczy

Budownictwa i Ochrony Środowiska

Edukacji i Spraw Społecznych

Finansowo-Budżetowy

Komunikacji

Organizacyjny

 

PARKING

Na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu brak parkingu oraz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

- liczba kondygnacji: 4,

- schody proste, z zachowaniem 180 stopni podestu, poręcze po jednej stronie,

- pomieszczenia oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi,

- brak windy,

- podnośnik pionowy.

 

PARTER, WEJŚCIE GŁÓWNE

- podjazd dla wózków do holu,

- podwójne drzwi automatyczne, szerokość: 200 centymetrów (w świetle ościeżnicy), brak progów,

- tablica informacyjna po prawej stronie,

- dzwonek przywoławczy Asystenta (pomiędzy drzwiami, po lewej stronie), opatrzony poniższym piktogramem:

 

piktogram 1.jpeg piktogram 2.jpeg

 

oraz opisany w następujący sposób: „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie Asystenta”.

 

PARTER, HOL

- punkt informacyjny,

- krzesła.

 

PARTER, SALA OPERACYJNA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

stanowiska obsługi interesantów (stanowisko Nr 16 dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. dla osób z niepełnosprawnościami),

- kasa - metody płatności: gotówka, karta płatnicza,

- istnieje możliwość dokonania wpłat elektronicznie lub przelewem tradycyjnym.

 

PARTER, PODWYŻSZENIE*

- kancelaria (biuro podawcze),

- toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewijak dla niemowląt,

- kącik zabaw dla dzieci,

- pomieszczenie gwarantujące zachowanie prywatności i poufności (pokój Nr 1),

* Dojście po schodach (4 stopnie, poręcz po jednej stronie) lub dojazd na wózku za pomocą podnośnika pionowego.

 

ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

- Hubert Mróz,

- Ryszard Waleska,

- Piotr Popczyk,

- Małgorzata Andrejczuk.

 

Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą:

- zapoznanie się ze sprawami interesantów,

- kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w wydziale merytorycznym,

- doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi,

- odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych Urzędu,

- zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta,

- pomoc w przypadku ewakuacji tych osób.

 

DODATKOWE INFORMACJE

- możliwe jest poruszanie się w asyście psa przewodnika, 

- tłumacz migowy języka polskiego na życzenie klienta.

 

Opole, Plac Wolności 7 – 8

 

WYDZIAŁY

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (II piętro),

Geodezji i Kartografii (II piętro).

 

PARKING

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

- liczba kondygnacji: 4,

- schody proste, z zachowaniem 180 stopni podestu, poręcze po jednej stronie,

- winda (wewnątrz budynku),

- pomieszczenia oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi,

- ograniczona możliwość poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami (np. dla osób z niepełnosprawnościami).

 

PARTER, WEJŚCIE GŁÓWNE

- podjazd dla wózków od Placu Wolności do holu,

- podwójne drzwi automatyczne, szerokość: 120 centymetrów (w świetle ościeżnicy), brak progów,

- tablica informacyjna po prawej stronie.

 

I PIĘTRO

- pokój dla matki z dzieckiem wyposażony w przewijak dla niemowląt.

 

II PIĘTRO

- dzwonek przywoławczy, opatrzony poniższym piktogramem:

 

piktogram 1.jpeg piktogram 2.jpeg

 

oraz opisany w następujący sposób: „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie Asystenta”,

- dwie toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w toalecie damskiej przewijak dla niemowląt),

- krzesła,

- kasa (metody płatności: gotówka, karta płatnicza),

- istnienie możliwość dokonania wpłat elektronicznie lub przelewem tradycyjnym

- pomieszczenie gwarantujące zachowanie prywatności i poufności (pokój Nr 238), opatrzone poniższym piktogramem: 

   

piktogram 1.jpeg piktogram 2.jpeg

 

oraz opisane w następujący sposób: „Obsługa osób niepełnosprawnych”.

 

ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

- Agata Pasternak-Jasik,

- Krzysztof Kimak,

- Grzegorz Olszewski,

- Łukasz Knopp. 

 

Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą:

- zapoznanie się ze sprawami interesantów,

- kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w wydziale merytorycznym,

- doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi,

- odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych Urzędu,

- zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta,

- pomoc w przypadku ewakuacji tych osób.

 

DODATKOWE INFORMACJE

- możliwe jest poruszanie się w asyście psa przewodnika, 

- tłumacz migowy języka polskiego na życzenie klienta.

 

Opole, ul. Książąt Opolskich 27

 

WYDZIAŁY

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (parter).

 

PARKING

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

- liczba kondygnacji: 4,

- pomieszczenia oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi,

- brak windy,

- platforma schodowa.

 

PARTER, WEJŚCIE GŁÓWNE, HOL

- podjazd dla wózków od ul. Książąt Opolskich do holu,

- podwójne drzwi automatyczne, szerokość: 80 centymetrów (w świetle ościeżnicy), brak progów,

- tablica informacyjna,

- dzwonek przywoławczy, opatrzony poniższym piktogramem:

 

piktogram 1.jpeg piktogram 2.jpeg

 

oraz opisany w następujący sposób: „Starostwo Powiatowe w Opolu. Przywołanie Asystenta”.

 

PARTER

- punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami,

- toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewijak dla niemowląt,

- kącik zabaw dla dzieci,

- pomieszczenie gwarantujące zachowanie prywatności i poufności (pokój Nr 13), opatrzone poniższym piktogramem:

 

piktogram 1.jpeg piktogram 2.jpeg

 

oraz opisane w następujący sposób: „Obsługa osób niepełnosprawnych”.

 

ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

- Małgorzata Rajczyk,

- Dominika Medyńska,

- Daria Mróz,

- Aneta Butrym,

- Daniela Chudalla-Sośnik.

 

Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą:

- zapoznanie się ze sprawami interesantów,

- kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w wydziale merytorycznym,

- doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi,

- odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych Urzędu,

- zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta,

- pomoc w przypadku ewakuacji tych osób.

 

DODATKOWE INFORMACJE

- możliwe jest poruszanie się w asyście psa przewodnika, 

- tłumacz migowy języka polskiego na życzenie klienta,

- brak kasy,

- płatności można dokonać elektronicznie, przelewem, lub w kasach Starostwa Powiatowego w Opolu.

 

 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Opolu.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem – Sekretarzowi Powiatu Opolskiego telefonicznie pod numerem 77 54 15 104, e-mail: lub Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego pod numerem 77 54 15 170, e-mail: albo listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.