Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego 2020

Uchwała Nr 615/19
Zarządu Powiatu Opolskiego  
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)
oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust l i 2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1. Projekt Uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wysdak
4. Joachim Świerc
5. Henryk Zapiór

ZIPProjekt uchwały budżetowej na 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.zip
ZIPProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty dlugu.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2019
  przez: Elżbieta Bartnicka
 • opublikowano:
  18-11-2019 12:54
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 12:57
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 179
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl