Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

Logo RPO Opolskie KZ3.jpeg

Tytuł projektu

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3

Numer umowy o dofinansowanie

RPOP.09.02.02-16-0020/16-00 

Data podpisania umowy o dofinansowanie 

29 marca 2017 r. 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny 

Program 

RPO WO 2014-2020 

Partner wiodący 

Miasto Opole

 

 

 

Partnerzy 

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji,
Powiat Opolski,
Powiat Krapkowicki,
Gmina Dobrzeń Wielki,
Uniwersytet Opolski,
Politechnika Opolska 

Realizator projektu 

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

Wartość projektu ogółem 

4 999 000,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych

4 999 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

4 497 435,24 PLN

Okres realizacji projektu

od 01.2019r. do 08.2022r. 

Wartość dofinansowania Powiatu Opolskiego

11 474,75 PLN

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy. 

Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy. W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych oraz uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych niżej wymienionych szkół z terenu Aglomeracji Opolskiej:

 • Zespół Szkół Mechanicznych;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
 • Zespół Szkół Budowlanych;                
 • Zespół Szkół Ekonomicznych;  
 • Zespół Szkół w Ozimku;
 • Zespół Szkół Elektrycznych;
 • Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr. 4;
 • Zespół Szkół w Krapkowicach;
 • Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica ;  
 • Zespół Szkół w Zdzieszowicach;
 • Zespół Szkół w Niemodlinie;

Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli. Na każdym etapie realizacji projektu zostanie uwzględniona równość mężczyzn i kobiet. Wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół zawodowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie kształcący się w technikach wymienionych wyżej zespołów szkół zawodowych, jak i w zasadniczych szkołach zawodowych wszystkich klas. Przewiduje się realizację staży/praktyk dla uczniów klas 2 i 3 technikum i 2 i 3 zasadniczych szkół zawodowych – będą to odpowiednie grupy uczniów posiadające już wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie, którą będą mogli rozwijać podczas staży/praktyk.

Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy, wykonać test kompetencji zawodowych, uzyskać informacje o rynku pracy, niezbędnych dokumentach aplikacyjnych, możliwościach rozwoju zawodowego. Dodatkowo Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji planuje warsztaty zawodowe ePortfolio, co również przyczyni się do podniesienia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Kompetencje w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, aplikowania oraz tworzenia własnej ścieżki kariery są niezbędne na współczesnym i bardzo wymagającym rynku pracy.