Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Słonecznej w Niemodlinie

STAROSTA OPOLSKI

 

Opole, dnia 12 maja 2020 r.

BOŚ.6740.1.2.2020.JK                                                                   

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm. oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam,

że dnia 20 marca 2020 r., na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Niemodlina, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Słonecznej w Niemodlinie od km 0+021,15 do km 1+160,55 w miejscowości Niemodlin. Inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 803/1 (po podziale 803/4), 804/17 (po podziale 804/19), 805 (po podziale 805/2), 806/5 (po podziale 806/7), 808/4, 821 (po podziale 821/1), 822 (po podziale 822/1), 823 (po podziale 823/1), 824 (po podziale 824/1), 825/1, 826 (po podziale 826/1), 827/1, 828 (po podziale 828/1) k.m.10, obrębu 0027 Niemodlin, 1187/4 k.m. 15 obrębu 0027 Niemodlin, 802, 807/2, 808/2, 1291, k.m. 10 obrębu 0027 Niemodlin, 1182/3, 1182/148, 1183, 1184, 1186 k.m. 15 obrębu 0027 Niemodlin. W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków
i uwag.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 203 w godzinach pracy Urzędu.

            Zgodnie z art. 15zzs ust.1 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej w treści zwanej „ustawą COVID”), dodanego art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568) –w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19, bieg terminu na złożenie wyjaśnień nie rozpoczyna się. Termin na złożenie wyjaśnień od zawiadomienia o wszczęciu postępowania liczony będzie więc od dnia odwołania wyżej wymienionych stanów. Jeżeli jednak wyjaśnienia zostaną wniesione w okresie wyżej wymienionych stanów to czynność ta będzie również skuteczna.

                          Z up. STAROSTY

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska