Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Lipowej w Osinach

Opole, dnia 15 maja 2020 r.

BOŚ.6740.1.3.2020.AO                                                                  

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm. oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam,

że dnia 24 kwietnia 2020 r., na wniosek zarządcy drogi – Zarządu Powiatu Opolskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Przemysława Gęściaka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Lipowej w Osinach.

Inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 172/9, 140/15, 173/14, 169/15 (po podziale 256/15, 257/15), 250/16 (po podziale 258/16, 259/16), 235/16, 251/16 (po podziale 260/16, 261/16), 32 (po podziale 262/32, 263/32),  k.m. 1, 862/70, 973/12, 941/182 (po podziale 1064/182, 1065/182), 942/182 (po podziale 1066/182, 1067/182),  k.m. 3 obrębu 0115 Osiny gminy Komprachcice.

            W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków
i uwag.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 203 w godzinach pracy Urzędu.

            Zgodnie z art. 15zzs ust.1 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej w treści zwanej „ustawą COVID”), dodanego art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568) – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19, bieg terminu na złożenie wyjaśnień nie rozpoczyna się. Termin na złożenie wyjaśnień od zawiadomienia o wszczęciu postępowania liczony będzie więc od dnia odwołania wyżej wymienionych stanów. Jeżeli jednak wyjaśnienia zostaną wniesione w okresie wyżej wymienionych stanów to czynność ta będzie również skuteczna.

   

                           Z up. STAROSTY

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska