Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2019 roku

W roku 2019 w Starostwie Powiatowym w Opolu przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne:

 1. Kontrola problemowa w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez Powiat Opolski. Kontrola przeprowadzana przez Wojewodę Opolskiego w dniach od 29 maja do 13 czerwca 2019  r. i  obejmowała okres od 16.08.2018 r. do 29.05.2019 roku. Zespół kontrolny realizację zadań ocenił pozytywnie z uchybieniami. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:
 • niezamieszczenie na stronie internetowej starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w materiałach promocyjnych informacji o możliwości telefonicznej bądź internetowej rejestracji na wizytę w punktach, a także o możliwości korzystania z udzielanych porad poza wyznaczonym lokalem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
 • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu listy wszystkich jednostek nieodpłatnego poradnictwa w sposób mogący utrudnić dostęp do niej osobom zainteresowanym.

Zalecenia kontrolujących zostały wykonane bez zbędnej zwłoki.

 

 1. Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej na obszarze powiatu. Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego w dniu 29.05.2019 roku. Zespół kontrolny ocenił działalność Starosty, jako szefa OC Powiatu pozytywnie z nieprawidłowościami. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:
 • W Planie OC Powiatu Opolskiego nie zawarto odniesień do Planu operacyjnego,
 • Podczas aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych nie przestrzegano zapisów rozporządzenia ministra Kultury w odniesieniu do częstotliwości oraz sposobu aktualizacji planu,
 • Nie przestrzegano ustaleń Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, miedzy innymi przy sporządzaniu informacji z realizacji zadań OC, przekazywaniu i uzgadnianiu wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej,
 • Szef OC Powiatu nie egzekwował od Szefów OC Gmin prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gmin oraz tworzenia radiofonicznych drużyn alarmowania,
 • Brak organizacji szkoleń podstawowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla poszczególnych grup szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Szefa OC w kraju oraz brak planu szkoleń podstawowych

Zalecenia kontrolujących realizowane są na bieżąco.

 

 1. Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych na terenie województwa opolskiego. Kontrolujący Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji, Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Środowiska, Minister  Zdrowia, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w dniach 9.09 2019 r. do 13.09.2019 r. Do dnia sporządzenia ww. informacji brak protokołu  z przeprowadzonej kontroli.

 

 1. Kontrola problemowa dotycząca wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.  Kontrolujący Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrole w dniach od 18 listopada do 30 grudnia 2019 roku. Kontrolujący nie stwierdzili naruszeń  oraz wykroczeń.

Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.