Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2019 roku

W roku 2019 w Starostwie Powiatowym w Opolu przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne:

 1. Kontrola problemowa w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez Powiat Opolski. Kontrola przeprowadzana przez Wojewodę Opolskiego w dniach od 29 maja do 13 czerwca 2019  r. i  obejmowała okres od 16.08.2018 r. do 29.05.2019 roku. Zespół kontrolny realizację zadań ocenił pozytywnie z uchybieniami. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:
 • niezamieszczenie na stronie internetowej starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w materiałach promocyjnych informacji o możliwości telefonicznej bądź internetowej rejestracji na wizytę w punktach, a także o możliwości korzystania z udzielanych porad poza wyznaczonym lokalem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
 • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu listy wszystkich jednostek nieodpłatnego poradnictwa w sposób mogący utrudnić dostęp do niej osobom zainteresowanym.

Zalecenia kontrolujących zostały wykonane bez zbędnej zwłoki.

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez Powiat Opolski.pdf (2,08MB)
 

 

 1. Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej na obszarze powiatu. Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego w dniu 29.05.2019 roku. Zespół kontrolny ocenił działalność Starosty, jako szefa OC Powiatu pozytywnie z nieprawidłowościami. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:
 • W Planie OC Powiatu Opolskiego nie zawarto odniesień do Planu operacyjnego,
 • Podczas aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych nie przestrzegano zapisów rozporządzenia ministra Kultury w odniesieniu do częstotliwości oraz sposobu aktualizacji planu,
 • Nie przestrzegano ustaleń Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, miedzy innymi przy sporządzaniu informacji z realizacji zadań OC, przekazywaniu i uzgadnianiu wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej,
 • Szef OC Powiatu nie egzekwował od Szefów OC Gmin prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gmin oraz tworzenia radiofonicznych drużyn alarmowania,
 • Brak organizacji szkoleń podstawowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla poszczególnych grup szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Szefa OC w kraju oraz brak planu szkoleń podstawowych

Zalecenia kontrolujących realizowane są na bieżąco.

PDFProjekt wystąpienia pokontolnego z kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej na obszarze powiatu i odpowiedź Powiatu Opolskiego.pdf (1,67MB)
 

 

 1. Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych na terenie województwa opolskiego. Kontrolujący Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji, Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Środowiska, Minister  Zdrowia, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w dniach 9.09 2019 r. do 13.09.2019 r. Do dnia sporządzenia ww. informacji brak protokołu  z przeprowadzonej kontroli.

 

 1. Kontrola problemowa dotycząca wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.  Kontrolujący Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrole w dniach od 18 listopada do 30 grudnia 2019 roku. Kontrolujący nie stwierdzili naruszeń  oraz wykroczeń.

Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

PDFProtokół kontroli Nr WIOS-OPOLE 412-2019 z kontroli problemowej dotyczącej wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.pdf (3,24MB)