Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej przebudowie i rozbudowie ul. Słonecznej w Niemodlinie od km 0+021,15 do km 1+160,55

Opole, dnia 01 lipca 2020 r.

BOŚ.6740.1.2.2020.JK                                                                   

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

      Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 poz.1474) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją Nr 1/ZRID/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., znak: BOŚ.6740.1.2.2020.JK zezwolił Burmistrzowi Niemodlina na realizację inwestycji drogowej polegającej Przebudowie i rozbudowie ul. Słonecznej w Niemodlinie od km 0+021,15 do km 1+160,55, obejmującej następujące nieruchomości bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

  • teren wyznaczający pas drogowy, na którym realizowana będzie inwestycja (w nawiasach podano numer działki po podziale):

803/1 (po podziale 803/4), 804/17 (po podziale 804/19), 805 (po podziale 805/2), 806/5 (po podziale 806/7), 808/4, 821 (po podziale 821/1), 822 (po podziale 822/1), 823 (po podziale 823/1), 824 (po podziale 824/1), 825/1, 826 (po podziale 826/1), 827/1, 828 (po podziale 828/1) k.m.10, obrębu 0027 Niemodlin, 1187/4 k.m. 15 obrębu 0027 Niemodlin,

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 802, 807/2, 808/2, 1291 k.m. 10, 1182/3, 1182/148, 1183, 1184, 1186 k.m. 15 obrębu 0027 Niemodlin

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 go Maja 29 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 5415121.

 

                          Z up. STAROSTY

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska