Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja RPO - 17.06.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                            Opole, 2021-06-10

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie Powiatu Opolskiego za 2020 rok:
  1. rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Opolskiego i debata nad raportem,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, w tym:
  1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 142/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r.,
  2. zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,
  3. dyskusja nad ww. sprawozdaniami,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2020 rok, w tym:
  1. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2020 rok – Uchwała Nr 17/21 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 maja 2021 r.,
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 209/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.
 9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski,
  2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach,
  3. przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2021,
  4. powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Murów),
  5. powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowe Budkowice),
  6. powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Stare Budkowice),
  7. powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Zagwiździe),
  8. powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-225-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (129,25KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-226-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf (136,39KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-227-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf (136,38KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-228-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków.pdf (179,12KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-229-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godz. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.pdf (151,15KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-230-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf (158,70KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-231-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (108,73KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-232-21 RPO z dni 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (111,14KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-233-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (109,47KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-234-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (109,09KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-235-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (109,26KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (131,34KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (170,69KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-237-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (164,05KB)