Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie (rozbudowa) drogi gminnej w miejscowości Antoniów ul. Jaśminowa

                                                  Opole, dnia 8 września 2021 r.

BOŚ.6740.1.4.2021.PW    

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 4/ZRID/2021 z dnia 8 września 2021 r., znak: BOŚ.6740.1.4.2021.PW zezwolił Burmistrzowi Ozimka na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103258 O w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej w miejscowości Antoniów ul. Jaśminowa”, obejmującej następujące nieruchomości bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 898/136, 920, 930, 942, 953, 1159/13, 1358/24 k.m. 3 obrębu 0001 Antoniów gminy Ozimek, w zakresie: rozbudowy drogi gminnej, budowy kanału technologicznego, przebudowy zjazdów, przebudowy i rozbudowy skrzyżowań z ul. Klonową, Dolną i Lipową, budowy odwodnienia, budowy oświetlenia ulicznego.

            Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostępnienie treści decyzji następuje z dniem 9 września 2021 r. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ozimku, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 5415 127.

                           Z up. STAROSTY

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska