Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103291 O – ul. Jakuba w m. Dylaki

 

                                                     Opole, dnia 8 września 2021 r.

BOŚ.6740.1.5.2021.AM      

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 5/ZRID/2021 z dnia 8 września 2021 r., znak: BOŚ.6740.1.5.2021.AM zezwolił Burmistrzowi Ozimka na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103291 O klasy D dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103291 O – ul. Jakuba w m. Dylaki km lokalny 0+000,00 ÷ 0+238,35”.

Inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 60, 82, 88 (po podziale 922/88), 89 (po podziale 924/89), 90, 92, 429/87 (po podziale 918/87), 507/87 (po podziale 920/87), 839/91 (po podziale 916/91), k.m. 3, obrębu 0005 Dylaki.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostępnienie treści decyzji następuje z dniem 9 września 2021 r. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 5415 129.

 

                            Z up. STAROSTY

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska