Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszcenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 w Turawie

BOŚ.6740.1.6.2020.MB

Opole, dnia 12 października 2021r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11a ust. 1, 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 6/ZRID/2021 z dnia 12 października 2021r. znak sprawy: BOŚ.6740.1.6.2020.MB, z rygorem natychmiastowej wykonalności, zezwolił Zarządowi Powiatu Opolskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O klasy Z dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od parkingu „Park and Ride” do ul. Harcerskiej w miejscowości Turawa od km 6+150,00 do km 9+012,50 – CZĘŚĆ III”, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1705 O: 230, k.m. 1, obręb Turawa; 1/15 (po podziale 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/16), k.m. 6, obręb Turawa; 111/2 (po podziale 111/25, 111/24), 124/31, 166, 169, k.m. 9, obręb Turawa; 156, k.m. 10, obręb Turawa; 44/1 (po podziale 44/6, 44/5), 44/2 (po podziale 44/8, 44/7), 44/3 (po podziale 44/10, 44/9), 44/4 (po podziale 44/12, 44/11), 47 (po podziale 47/2, 47/1), k.m. 11, obręb Turawa; 85, k.m.4, obręb Rzędów;

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1741 O: 229, k.m. 1, obręb Turawa;

- poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 124/32, k.m. 9, obręb Turawa.

          Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostępnienie treści decyzji następuje z dniem 12 października 2021r. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Turawie, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 5415128.

 

             Z up. Starosty

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału  Budownictwa

i Ochrony Środowiska