Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego 2022

Uchwała Nr 1820/21
Zarządu Powiatu Opolskiego  
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)
oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1. Projekt Uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wysdak
4. Joachim Świerc
5. Henryk Zapiór

ZIPProjekt uchwały budżetowej na 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.zip (2,21MB)
ZIPProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty dlugu.zip (2,88MB)