Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług z zakresu ochrony środowiska

I. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 
Na podstawie: ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
Opłata za udostępnianie danych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku  (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).
 
II. Pozostałe sprawy:

1.  Udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, której funkcjonowanie, ze  względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Wymagany wniosek, zgodnie z art.184, 208 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz.U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.). Prawo ochrony środowiska, w tym opłata rejestracyjna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz 1183).

Opłata skarbowa za pozwolenie  do wysokości 2.011,00 zł.*

 

2.  Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.  z 2018 poz. 799 z późn. zm.).

Opłata skarbowa  za pozwolenie do wysokości 2.011,00 zł.*

 

3.  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, sporządzone zgodnie z art. 152 ust.2, ust.9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

 Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia -  120,00 zł.

 

4. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin na powierzchni złoża nie przekraczającej 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 na rok, prowadzonym bez użycia materiałów wybuchowych.

 Wymagany wniosek, do którego dołącza się załączniki zgodnie z art. 26 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.). 

Opłata skarbowa za każdy rodzaj koncesji w wysokości 616,00 zł

 

5 .Zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.

Wymagany wniosek i załączniki (2 egz. projektu robót geologicznych) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.). 

Oplata skarbowa za decyzję – 10,00 zł.

 

6. Zgłoszenie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

Wymagany wniosek i projekt robót geologicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.). 

 

7.  Zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej zgodnie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.) - 4 egz. dokumentacji  oraz  4 egz. dokumentacji w postaci elektronicznej.

Oplata skarbowa za decyzję – 10,00 zł.

 

8. Udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Wymagany wniosek, do którego dołącza się załączniki zgodnie z art. 184 i art. 184 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 789 z późn. zm.)

Opłata skarbowa za pozwolenie do wysokości 2.011,00 zł.*

 

9. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Wymagany wniosek, do którego dołącza się załączniki zgodnie z art. 42 ust. 2, ust. 3a, ust. 4a, ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 992.).

Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 616,00 zł.

 

10. Zezwolenie na zbieranie odpadów.

Wymagany wniosek, do którego dołącza się załączniki zgodnie z art. 42 ust. 1, ust. 3a, ust. 4a, ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 992.).

 Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 616,00 zł.

 

11. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wymagany wniosek, do którego dołącza się załączniki zgodnie z art. 42 ust. 1 i ust. 2, ust. 3a, ust. 4a, ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 992.).

 Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 616,00 zł.

 

12.  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 39  ust.1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 578  z późn. zm.).

Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 616,00 zł.

 

13. Rejestrowanie przetrzymywanych zwierząt przez posiadacza lub prowadzącego  hodowlę, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Wymagany wniosek zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) - wzór wniosku załącznik.

Opłata skarbowa za wpis do rejestru w wysokości 26,00 zł.

 

14. Udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę gminy.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 83 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).

 

15. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.

Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1476 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018r. poz. 2003 z późn. zm.).

 

Wymagane:

  1. wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego – wzór wniosku załącznik.
  2. zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb,
  3. jedno zdjęcie,
  4. dokument tożsamości do wglądu

Opłata: 10,00 zł za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wydanie wtórnika karty wędkarstwa i kart łowiectwa podwodnego:

Wymagane:

  1. wypełniony wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego – wzór wniosku załącznik,
  2. zaświadczenie organu upoważnionego do wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego potwierdzające fakt wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,
  3. jedno zdjęcie,
  4. dokument tożsamości do wglądu

Opłata: 10,00 zł za wydanie wtórnika karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

 

Opłata 17 zł. za wydanie zaświadczenia Starosty Opolskiego potwierdzającego fakt wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego dla dokumentów wydanych przed dniem 26.11.2010

 

16. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody na wodach płynących nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.  
o rybactwie śródlądowym
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1476 z późn. zm.).

 

Wymagane:

1. Wniosek

2. Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 82,00 zł.

 

17. Wydawanie zezwoleń na stawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na  wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub bezpośrednim jego  sąsiedztwie zgodnie z art. 17a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.   o rybactwie śródlądowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1476 z późn. zm.).

Wymagane:

1. Wniosek

2. Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 82,00 zł.

 

18. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.   o rybactwie śródlądowym  (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1476 z późn. zm.) oraz art.18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 2003 z późn. zm.) – wzór w załączeniu.

1. Wniosek

2. Opłata za wydane zaświadczenie 17,00 zł.

 

19. Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

Art. 25 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.o rybactwie śródlądowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1476 z późn. zmn.).

 

20. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018r., poz. 2033 z późn. zm.).

Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 10,00 zł.

 

21. Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców.

Wymagany wniosek zgodnie z art.10 ustawy z dnia13 października 1995r.  Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2033  z późn. zm.).

Opłata skarbowa za zezwolenie w wysokości 82,00 zł.

 

22. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.

Wymagany wniosek Polskiego Związku Łowieckiego zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2033  z późn. zm.).           

 

23. Przyznawanie dotacji z budżetu państwa na zalesienia gruntów.

Wymagany wniosek zgodnie z art.14 ustawy z dnia 28 września 1991r.  o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz dokument potwierdzający własność działki, pozytywna opinia gminy, że działka znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego na gruntach przeznaczonych do zalesienia.

 

24. Przyznawanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów odnowienia lub przebudowy drzewostanu.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r.  o lasach (Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.), dokument potwierdzający własność lasu, pozytywna opinia Nadleśniczego.

 

25.  Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991r.  o lasach (Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.), dokument potwierdzający własność lasu.

Opłata skarbowa za decyzję – 10,00 zł.

 

26. Legalizacja drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa oraz drewna pozyskanego na podstawie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.)

 

27. Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 13 ust. 2,3 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.)

Opłata skarbowa za decyzję – 10,00 zł.

 

28. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących  zaspy śnieżne.

Wymagany wniosek zgodnie z art. 56, ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.).      

 

29. Wydawanie zezwoleń  (pozwoleń, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności opłata w wysokości 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 

30. Wydawanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłata skarbowa – 24,00 zł.

 

31. Wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie  ustawy z dnia 12 czerwca 2015r  o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1201).

 

32. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na podstawie art. 115a ust.1 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 799  z późn. zm.)

 

* Ad. pozycja II. 1, 2, 14 zezwolenia do 2 011,00 zł, tj.:

   -  od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywana działalnością gospodarczą –

       opłata skarbowa wynosi: 2 011,00 zł

-  od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywana działalnością gospodarczą

    przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców opłata skarbowa 

    wynosi: 506,00 zł

-  od pozostałych opłata skarbowa wynosi: 506,00 zł.