Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2021 roku

W roku 2021 w Starostwie Powiatowym w Opolu przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych:

 1. W dniach  12 – 29 marca 2021  r. została przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu  kontrola obejmująca następujące zagadnienia:
 • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych latach 2017- 2019,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nie stwierdził nieprawidłowości.

W związku z powyższym protokół nie zawierał zaleceń pokontrolnych.

PDFProtokół kontroli z kontroli problemowej w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezp. społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezp. społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowne, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezp. społecznych (2,14MB)
 

 1. W dniu 13 kwietnia 2021 r. Wojewoda Opolski – poprzez Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadził kontrolę uproszczoną  dotyczącą standaryzacji instytucjonalnej  pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim. Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w tym zakresie  została oceniona negatywnie. Funkcjonowanie  jednej z placówek opiekuńczo wychowawczych  nie było zgodne z  obowiązującymi  przepisami   ustawy o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zalecono przeprowadzenie standaryzacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim i dostosowanie placówki  do funkcjonowania jej zgodnie  z cyt. powyżej przepisami ustawy.

Pismem z dnia 28 maja 2021 r. poinformowano Wojewodę Opolskiego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakresie standaryzacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie opolskim.pdf (1,63MB)
 

 1. W dniu 24 listopada 2021 r. Opolski Urząd Wojewódzki –  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  przeprowadził  kontrolę  dot.  oceny wykonywania  zadań obronnych  w okresie  01.01.2019 do 21.11.2021 r.

Pozytywnie oceniono realizację zadań obronnych w kwestii zapewniającej warunki do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa.Niemniej jednak zalecono by:

 • rozszerzyć zagadnienia zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu o zadania dotyczące obronności,
 • uzupełnić  Tabele Realizacji Zadań Operacyjnych
 • na bieżąco dokonywać aktualizacji planu akcji kurierskiej.

Pismem z dnia 13 stycznia 202 r.poinformowano Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

PDFProtokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Opolu.pdf (2,79MB)

 

4. W dniach od 17 listopada  2021 r. do dnia 12 stycznia 2022 r. została przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkowej  w Opolu kontrola kompleksowa dotycząca gospodarki finansowej Powiatu Opolskiego za 2019-2020  r. oraz wybranych zagadnień za lata 2018 i 2021.

Wskazane przez kontrolujących w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  18 lutego 2022 r. nieprawidłowości dotyczyły:

 • sprostowania błędnego ustalenia okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę
 • wzmocnienia  nadzoru w zakresie przestrzegania  przepisów  ustawy o rachunkowości

       Pismem z dnia 11 marca 2022 r. poinformowano Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

PDFWystapienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Opolskiego za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 2018 i 2021.pdf (1,05MB)
 

 

5. W dniach od 15 listopada do 31 grudnia 2021 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził kontrolę w Wydziale Geodezji i Kartografii    Starostwa Powiatowego w Opolu z zakresu:

 • jakości danych ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do udostępniania danych,
 • procesu cyfryzacji zbiorów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W dniu  5 kwietnia 2022r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne, które pozytywnie z nieprawidłowościami oceniło prace  Wydziału Geodezji i Kartografii. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim usprawnienia  funkcjonowania  kontrolowanej jednostki w zakresie:

 • prac komisji do spraw oceny przydatności materiałów zasobu geodezyjnego,
 • działania w celu dostosowania prowadzonych baz danych ewidencji gruntów i  budynków do wymogów określonych w przepisach prawa,
 • usług pobierania danych zgromadzonych w bazie danych BDSOG a dotyczących  ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • serwisu  w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dla usługi pobierania danych zgromadzonych w bazie danych BDOT500 oraz pozostałych brakujących bądź nowych usług,
 • procesu cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego   powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Pismem z dnia 5 maja  2022 r. poinformowano o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

PDFWystąpienie pokontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu z kontroli w zakresie: jakości danych ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do udostępniania danych oraz procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (371,08KB)