Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wojewody Opolskiego o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informujemy, że w dniu 24 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  edycja 2023.
I. Podmioty uprawnione do składania wniosków
O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.
II. Terminy naboru wniosków
1. Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
III. Termin rozpatrzenia wniosków
Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące programów, terminów, dokumentów oraz listy rekomendowanych wniosków dostępne są na stronie Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w zakładce „Co robimy” - „Fundusz Solidarnościowy”. Wnioski należy składać w postaci elektronicznej i przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zachęcamy do konsultacji z pracownikami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu wyjaśnienia pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu i składaniu wniosków (tel. 77 45 24 241, 774524487).