Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2022 roku

W roku 2022 w Starostwie Powiatowym w Opolu przeprowadzono 8 kontroli zewnętrznych:

 

 1. W  dniach od 17.01. do 22.02.2022 r.  została przeprowadzona przez Państwową  Inspekcję Pracy w Opolu kontrola dotycząca przestrzegania przepisów  prawa pracy. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 marca 2022 r. Inspektor Pracy wniósł ;
 • o prawidłowe, zgodne z przepisami prawa pracy prowadzenia akt osobowych w części C,
 • o zweryfikowanie, uaktualnienie  i  wprowadzenie odpowiednich zmian w regulaminie pracy,
 • doprecyzowanie  zapisów zarządzenia w sprawie  określenia  kosztów dofinansowania do okularów ochronnych do pracy przy monitorach ekranowych

Pismem z dnia 18 marca 2022 r.poinformowaniu o wykonaniu wniosków.

 

2. W dniach od 16 lutego do 31 marca 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła kontrolę realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 kwietnia 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu nie przedstawiła żadnych uwag, wniosła jedynie o zwiększenie nadzoru nad procesem zamieszczenia nagrań z sesji Rady Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu oraz oznaczenia ich danymi określonymi w przepisach prawa.

Pismem z dnia18 marca 2022 r.poinformowaniu o wykonaniu wniosków.

 

3. W dniach od 28 czerwca do 11 lipca 2022 r. Opolski Urząd Wojewódzki- Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2021 r. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 sierpnia 2022 r.działalność Starostwa Powiatowego w Opolu oceniono pozytywnie.

Działalność Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, które dotyczyły:

 • wydania upoważnień w zakresie zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych i kadrowych;
 • analizy przebiegu operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych oraz ich weryfikacji;
 • inwentaryzacji wszystkich materiałów zaliczanych w koszty bezpośrednio po zakupie a niewykorzystanych do końca roku,
 • oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2022 r.poinformowaniu o wykonaniu zaleceń.

 

4. W dniach od 23 maja do 30 czerwca 2022 r.Opolski Urząd Wojewódzki - Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadził kontrolę dotycząca gromadzenia na potrzeby orzecznictwa dokumentacji.

Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie. Niemniej jednak w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwrócono uwagę na potrzebę wzmożenia kontroli spójności zapisów członków składów orzekających i protokolantów.

Pismem z dnia15 września2022 r.poinformowaniu o wprowadzeniu działań mających na celu eliminację uchybień.

 

5. W dniu 29 sierpnia 2022 r. Archiwum Państwowe w Opolu przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w zakresie stosowania przepisów archiwalnych w kwestii przechowywania  akt i bezpieczeństwa pracowników.

W toku kontroli wystąpieniem pokontrolnym z dnia  16 września 2022 r. zobowiązano do przekazania:

 • do archiwum Państwowego w Opolu dokumentacji archiwalnej po Urzędzie Rejonowym  w Opolu,
 • do archiwum zakładowego dokumentacji  archiwalnej kat. A z zakresu  budżetu powiatu,
 • sporządzenia i przesłania sprawozdania z działalności archiwum zakładowego za rok 2022,
 • przesłania egzemplarzy spisów zdawczo – odbiorczych do Archiwum Państwowego w Opolu. 

O wykonaniu powyższych zaleceń pismem z dnia 18października 2022 r. poinformowano Archiwum Państwowe w Opolu o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

 

6-7. W dniu 23 września 2022 r.  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie przeprowadziło  kontrole prawidłowości wykorzystania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a dotyczącą zadania obronnego objętego umową.

W dniu 5 października 2022 r.protokołem pokontrolnym poinformowano, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji finansowej w zakresie wydatkowanych środków. Jednakże Kontrolujący zwrócili uwagę na niezgodność w dokumentacji projektowej z zapisami szczegółowego opisu zadania.

Pismem z dnia 7 października 2022 r. złożono wyjaśnienia dotyczące wyszczególnionych w wystąpieniu pokontrolnym rozbieżności.

 

8.  W dniach od 7 do 15 grudnia 2023 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w ramach sprawowanego nadzoru nad Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu przeprowadził kontrolę planową w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw.

W protokole kontroli z dnia  30 grudnia  2022 r.  nie stwierdzono nieprawidłowości  a działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie.