Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA OGÓLNA - Samorząd Powiatowy

Zgodnie z ustawą z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową obejmującą gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa.
Powiat obejmuje obszar o powierzchni 1587 km² i jest zamieszkały przez 138860 obywateli.
Siedzibą władz powiatu jest miasto Opole.
Powiat posiada własny herb i flagę powiatu.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej. O ustroju powiatu stanowi jego statut. Powiat posiada osobowość prawną.
Organami powiatu są:
1) organ stanowiący i kontrolny – Rada Powiatu Opolskiego,
2) organ wykonawczy – Zarząd Powiatu Opolskiego.
Zarząd Powiatu Opolskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Opolu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W związku z położeniem Powiatu Opolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Opola (będącego miastem na prawach powiatu), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami), Miasto Opole i Powiat Opolski posiadają wspólne służby, inspekcje i straże (np. policja, straż pożarna, stacja sanepid, powiatowy lekarz weterynarii) - prowadzone przez Miasto Opole. Na mocy porozumienia z dnia 31.12.1999r. pomiędzy Starostą Opolskim a Prezydentem Miasta Opola, wspólny dla Miasta Opola i dla Powiatu Opolskiego Powiatowy Urząd Pracy działa pod zwierzchnictwem prezydenta miasta na prawach powiatu.
Spośród służb, inspekcji i straży, w powiecie opolskim zadania swoje prowadzi jedynie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Opolskiego.
Powiat może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej, a także powierzać w drodze porozumień realizację zadań własnych – gminom.
Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

opracowała: Regina Podpora
dn.02.07.2003r.
Metryczka
  • opublikowano:
    07-07-2003 13:31
    przez: Natalia Mróz
  • zmodyfikowano:
    07-07-2003 13:56
    przez: Natalia Mróz
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl