Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje i skład komisji rady powiatu

Rada Powiatu Opolskiego

powołała ze swego grona stałe komisje do określonych zadań, to jest:
 


I. Komisję Rewizyjną – która m.in.: opiniuje wykonanie budżetu powiatu, wnioskuje o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, prowadzi kontrole zlecone przez radę powiatu. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:

1. Jacek Sulikowski - Przewodniczący
2. Katarzyna Szczemirska - Zastępca Przewodniczącego  

3. Elżbieta Mojzyk - Członek Komisji
4. Joachim Świerc - Członek Komisji
5. Stefan Warzecha - Członek Komisji


II. Komisję Budżetu – której zadaniem jest m.in.: kształtowanie polityki budżetowej powiatu, opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony finansowej, opiniowanie budżetu powiatu i etapów jego realizacji, analiza i ocena wydatków i dochodów powiatu oraz proponowanie stawek opłat i podatków stanowiących dochód powiatu.

W skład Komisji Budżetu wchodzą radni:

1. Alicja Trychan - Przewodniczący
2. Krzysztof Wysdak - Zastępca Przewodniczącego
 
3. Beata Wolny - Członek Komisji
4. Aleksandra Czech - Członek Komisji
5. Joachim Świerc - Członek Komisji
 


III. Komisję Polityki Społecznej – której zadaniem jest m.in.: kształtowanie polityki oświatowej lokalnej wspólnoty samorządowej, ocena funkcjonowania szkół ponadpodstawowych administrowanych przez powiat, inspirowanie kierunków rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promocja powiatu, ochrona zdrowia, ustalanie kierunków działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ocena działalności w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustalanie kierunków w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonywanie ocen i ustalanie kierunków związanych z utrzymywaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ocena działań i ustalanie kierunków działania w sprawie ochrony praw konsumenta.

W skład Komisji Polityki Społecznej wchodzą radni:

1. Beata Wolny - Przewodniczący
2. Magdalena Kotula - Zastępca Przewodniczącego  

3. Agnieszka Grodziecka-Makulska - Członek Komisji
4. Katarzyna Szczemirska - Członek Komisji
5. Mirosław Czerpak - Członek Komisji
 


IV. Komisję Polityki Gospodarczej – której zadaniem jest m.in.: wskazywanie kierunków rozwoju powiatu i określenie polityki regionalnej, ocena utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustalanie kierunków gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, współdziałanie z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych – w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych, ochrona środowiska przyrody i gospodarka wodna, współdziałanie z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa.

W skład Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą radni:

1. Antoni Gryc - Przewodniczący
2. Dariusz Segiet - Zastępca Przewodniczącego  

3. Magdalena Kotula - Członek Komisji
4. Aleksandra Czech - Członek Komisji
5. Mirosław Rynkiewicz - Członek Komisji
 

 

V. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji – której zadaniem jest m.in.: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu Opolskiego, rozpatrywanie skarg na działalność starosty, zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych.


W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni:

1. Agnieszka Grodziecka-Makulska - Przewodniczący
2. Elżbieta Mojzyk - Zastępca Przewodniczącego
 
3. Alicja Trychan - Członek Komisji
4. Krzysztof Wysdak - Członek Komisji
5. Krystian Cichos - Członek Komisji